Zespół Capgrasa – tajemnicze zaburzenie postrzegania bliskich osób

Zespół Capgrasa, znany również jako urojenie sobowtóra, to fascynujące i jednocześnie niepokojące zaburzenie psychiczne, które może całkowicie zmienić sposób, w jaki osoba postrzega swoich bliskich. Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego dnia i nagle czujesz, że twój współmałżonek, rodzic czy najlepszy przyjaciel został zastąpiony przez identycznie wyglądającego oszusta. Brzmi jak scenariusz filmu science fiction? Dla osób cierpiących na zespół Capgrasa to codzienność.

 Zespół Capgrasa – tajemnicze zaburzenie postrzegania bliskich osób

Czym jest zespół Capgrasa?

Zespół Capgrasa charakteryzuje się tym, że pacjent jest przekonany, iż bliska mu osoba lub osoby zostały zastąpione przez identycznie wyglądających sobowtórów lub impostorów. Co ciekawe, pacjent zwykle nie ma problemu z rozpoznawaniem twarzy innych ludzi – urojenie dotyczy tylko konkretnych, emocjonalnie ważnych dla niego osób.

Zespół Capgrasa to nie tylko ciekawostka medyczna, ale przede wszystkim poważne zaburzenie, które może mieć dramatyczny wpływ na życie pacjenta i jego relacje z bliskimi. Zrozumienie tego tajemniczego stanu jest kluczowe nie tylko dla specjalistów w dziedzinie psychiatrii i neurologii, ale także dla szerszego społeczeństwa, aby zwiększyć świadomość i empatię wobec osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Historia odkrycia zespołu Capgrasa

Historia zespołu Capgrasa jest równie fascynująca, co samo zaburzenie. Nazwa tego stanu pochodzi od nazwiska francuskiego psychiatry Josepha Capgrasa, który wraz ze swoim współpracownikiem Jeanem Reboul-Lachauxem po raz pierwszy opisał to zjawisko w 1923 roku.

Przypadek, który zainspirował Capgrasa do zgłębienia tego tematu, dotyczył 53-letniej kobiety o pseudonimie „Madame M.”. Pacjentka twierdziła, że jej mąż, dzieci i sąsiedzi zostali zastąpieni przez identycznie wyglądających oszustów. Co ciekawe, kobieta nie miała problemu z rozpoznawaniem innych osób, a jej urojenia dotyczyły tylko tych, którzy byli jej najbliżsi.

Od czasu tego pierwszego opisu, zespół Capgrasa stał się przedmiotem intensywnych badań i dyskusji w środowisku medycznym. Początkowo uważany za rzadką ciekawostkę, z czasem zyskał status ważnego zjawiska neuropsychiatrycznego, które może rzucić światło na skomplikowane mechanizmy działania ludzkiego mózgu.

W trakcie kolejnych dekad badacze odkryli, że zespół Capgrasa może występować nie tylko w kontekście zaburzeń psychotycznych, ale także w przebiegu chorób neurologicznych, takich jak demencja czy urazy mózgu. To odkrycie otworzyło nowe możliwości w zrozumieniu relacji między fizjologią mózgu a naszym postrzeganiem rzeczywistości i bliskich osób.

Przyczyny zespołu Capgrasa

Przyczyny zespołu Capgrasa są złożone i nie do końca poznane, ale badania wskazują na kombinację czynników neurologicznych i psychologicznych. Oto główne hipotezy dotyczące etiologii tego zaburzenia:

 1. Uszkodzenie połączeń w mózgu – Jedna z wiodących teorii sugeruje, że zespół Capgrasa może być spowodowany przerwaniem połączeń między obszarami mózgu odpowiedzialnymi za rozpoznawanie twarzy a układem limbicznym, który odpowiada za emocje. W rezultacie pacjent może wizualnie rozpoznać osobę, ale nie odczuwa emocjonalnego „kliknięcia”, które normalnie towarzyszy rozpoznaniu bliskiej osoby.
 2. Zaburzenia psychotyczne – Zespół Capgrasa często występuje w kontekście innych zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, depresja psychotyczna czy choroba afektywna dwubiegunowa. W tych przypadkach urojenie sobowtóra może być częścią szerszego obrazu psychozy.
 3. Choroby neurologiczne – Zaobserwowano przypadki zespołu Capgrasa u pacjentów z demencją, chorobą Alzheimera, po udarach mózgu czy urazach głowy. Sugeruje to, że uszkodzenia określonych obszarów mózgu mogą przyczyniać się do rozwoju tego zaburzenia.
 4. Czynniki genetyczne – Istnieją hipotezy sugerujące, że pewne predyspozycje genetyczne mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu Capgrasa, szczególnie w połączeniu z innymi czynnikami ryzyka.
 5. Stres i trauma – W niektórych przypadkach zespół Capgrasa może być reakcją na ekstremalne sytuacje stresowe lub traumatyczne przeżycia, stanowiąc swoistą formę mechanizmu obronnego psychiki.
 6. Zaburzenia metaboliczne – Niektóre badania wskazują, że zaburzenia metaboliczne, szczególnie te wpływające na funkcjonowanie mózgu, mogą w pewnych przypadkach przyczyniać się do rozwoju zespołu Capgrasa.

Warto podkreślić, że w wielu przypadkach przyczyna zespołu Capgrasa może być wieloczynnikowa, co dodatkowo komplikuje diagnozę i leczenie. Zrozumienie złożoności tego zaburzenia jest kluczowe dla opracowania skutecznych strategii terapeutycznych.

Objawy i charakterystyka zespołu Capgrasa

Zespół Capgrasa, choć rzadki, charakteryzuje się bardzo specyficznymi objawami, które mogą mieć głęboki wpływ na życie pacjenta i jego relacje z otoczeniem. Oto główne cechy i objawy tego fascynującego zaburzenia:

 1. Urojenie sobowtóra – Podstawowym i definiującym objawem zespołu Capgrasa jest silne przekonanie, że bliska osoba lub osoby zostały zastąpione przez identycznie wyglądających impostorów. Pacjent może twierdzić, że jego małżonek, rodzic czy przyjaciel „wygląda tak samo, ale to nie jest ta sama osoba”.
 2. Selektywność urojenia – Co ciekawe, urojenie zazwyczaj dotyczy tylko konkretnych, emocjonalnie ważnych dla pacjenta osób. Pacjent zwykle nie ma problemu z rozpoznawaniem innych ludzi, w tym osób mniej mu znanych.
 3. Zachowana zdolność rozpoznawania twarzy – Osoby z zespołem Capgrasa zwykle nie mają trudności z wizualnym rozpoznawaniem twarzy. Problem leży w emocjonalnym powiązaniu rozpoznanej twarzy z uczuciami, jakie normalnie towarzyszą widokowi bliskiej osoby.
 4. Brak emocjonalnego „kliknięcia” – Pacjenci często opisują, że choć widzą znajomą twarz, nie czują emocjonalnego połączenia, które normalnie towarzyszy spotkaniu z bliską osobą. To może prowadzić do poczucia wyobcowania i lęku.
 5. Podejrzliwość i lęk – Przekonanie o zastąpieniu bliskich przez impostorów może prowadzić do narastającej podejrzliwości, lęku, a nawet wrogości wobec rzekomych „sobowtórów”.
 6. Konfabulacje – Pacjenci często tworzą złożone wyjaśnienia i teorie spiskowe, aby uzasadnić swoje przekonanie o istnieniu sobowtórów. Mogą na przykład twierdzić, że ich bliscy zostali porwani i zastąpieni przez agentów obcego wywiadu.
 7. Zmienność objawów – Intensywność urojenia może się zmieniać w czasie. W niektórych przypadkach pacjent może mieć „przebłyski” rozpoznania prawdziwej tożsamości bliskich, ale zwykle szybko wraca do urojeniowego przekonania.
 8. Współwystępowanie innych objawów – Zespół Capgrasa często występuje w kontekście innych zaburzeń psychicznych lub neurologicznych, więc mogą mu towarzyszyć objawy takie jak halucynacje, dezorientacja czy zaburzenia pamięci.
 9. Wpływ na codzienne funkcjonowanie – Urojenie może znacząco wpływać na codzienne życie pacjenta, prowadząc do izolacji społecznej, konfliktów rodzinnych czy trudności w pracy.
 10. Zachowana krytyka w innych obszarach – Poza specyficznym urojeniem dotyczącym bliskich osób, pacjenci z zespołem Capgrasa mogą zachowywać się i myśleć racjonalnie w innych aspektach życia.

Zrozumienie tych objawów jest kluczowe nie tylko dla prawidłowej diagnozy, ale także dla empatycznego podejścia do pacjentów cierpiących na to zaburzenie. Zespół Capgrasa to nie tylko medyczna ciekawostka, ale przede wszystkim głęboko niepokojące doświadczenie dla osób nim dotkniętych i ich bliskich.

Diagnostyka zespołu Capgrasa

Diagnostyka zespołu Capgrasa jest procesem złożonym, wymagającym dokładnej oceny klinicznej i współpracy różnych specjalistów. Ze względu na rzadkość występowania tego zaburzenia i jego podobieństwo do innych stanów psychicznych, prawidłowa diagnoza może stanowić wyzwanie. Oto kluczowe elementy procesu diagnostycznego:

 1. Wywiad kliniczny
  • Szczegółowa rozmowa z pacjentem o jego doświadczeniach i przekonaniach
  • Zebranie informacji od rodziny i bliskich pacjenta
  • Analiza historii medycznej, w tym wcześniejszych chorób psychicznych i neurologicznych
 2. Badanie psychiatryczne
  • Ocena stanu psychicznego pacjenta
  • Analiza charakteru i intensywności urojenia
  • Wykluczenie innych zaburzeń psychotycznych
 3. Badanie neurologiczne
  • Ocena funkcji poznawczych
  • Badanie reakcji emocjonalnych na twarze bliskich osób
  • Testy neuropsychologiczne
 4. Diagnostyka obrazowa
 5. Badania laboratoryjne
  • Analiza krwi i moczu
  • Badania toksykologiczne
  • Ocena funkcji tarczycy i innych parametrów metabolicznych
 6. Testy psychologiczne
  • Skale oceny urojeniowości
  • Testy osobowości
  • Ocena funkcji poznawczych
 7. Diagnostyka różnicowa
  • Wykluczenie innych zaburzeń, takich jak schizofrenia, demencja czy zespół stresu pourazowego
  • Ocena możliwości występowania zespołu Capgrasa jako objawu innej choroby podstawowej
 8. Konsultacje interdyscyplinarne
  • Współpraca psychiatrów, neurologów i psychologów
  • W razie potrzeby konsultacje z innymi specjalistami, np. endokrynologami czy internistami
 9. Obserwacja długoterminowa
  • Monitorowanie zmian w objawach w czasie
  • Ocena reakcji na ewentualne leczenie

Prawidłowa diagnostyka zespołu Capgrasa jest kluczowa nie tylko dla postawienia właściwej diagnozy, ale także dla opracowania skutecznego planu leczenia. Wymaga ona holistycznego podejścia, uwzględniającego zarówno aspekty psychiczne, jak i neurologiczne tego zaburzenia.

Leczenie zespołu Capgrasa

Leczenie zespołu Capgrasa stanowi wyzwanie ze względu na złożoność tego zaburzenia i jego często niejednoznaczne przyczyny. Podejście terapeutyczne musi być zindywidualizowane i dostosowane do specyficznej sytuacji każdego pacjenta. Oto główne strategie stosowane w leczeniu zespołu Capgrasa:

 1. Farmakoterapia:
  • Leki przeciwpsychotyczne – Stosowane głównie w przypadkach, gdy zespół Capgrasa występuje w kontekście zaburzeń psychotycznych.
  • Leki przeciwdepresyjne – Mogą być pomocne, jeśli zaburzeniu towarzyszą objawy depresyjne.
  • Leki stabilizujące nastrój – Wykorzystywane w przypadkach związanych z chorobą afektywną dwubiegunową.
 2. Psychoterapia:
  • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – Pomaga pacjentom w rozpoznawaniu i kwestionowaniu irracjonalnych przekonań.
  • Terapia rodzinna – Wspiera pacjenta i jego bliskich w radzeniu sobie z wpływem zaburzenia na relacje rodzinne.
  • Psychoedukacja – Pomaga pacjentom i ich rodzinom lepiej zrozumieć naturę zaburzenia.
 3. Terapia zajęciowa:
  • Ćwiczenia poprawiające funkcje poznawcze.
  • Aktywności wspierające reintegrację społeczną.
 4. Leczenie chorób współistniejących:
  • W przypadku, gdy zespół Capgrasa jest objawem innej choroby (np. demencji, choroby Alzheimera), kluczowe jest leczenie choroby podstawowej.
 5. Wsparcie społeczne:
  • Grupy wsparcia dla pacjentów i ich rodzin.
  • Programy rehabilitacji społecznej.
 1. Techniki relaksacyjne:
  • Mindfulness.
  • Medytacja.
  • Joga.
 2. Terapia ekspozycyjna:
  • Stopniowe wystawianie pacjenta na kontakt z osobami, których dotyczy urojenie, w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
 3. Stymulacja mózgu:
  • W niektórych przypadkach rozważa się zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) lub elektrowstrząsów (ECT), szczególnie gdy inne metody leczenia zawodzą.
 4. Rehabilitacja poznawcza:
  • Ćwiczenia mające na celu poprawę funkcji poznawczych, w tym zdolności rozpoznawania twarzy i emocji.
 5. Terapia systemowa:
  • Angażowanie całego systemu rodzinnego w proces leczenia, co może pomóc w odbudowie zerwanych więzi i poprawie funkcjonowania rodziny jako całości.

Ważne jest, aby podkreślić, że leczenie zespołu Capgrasa wymaga cierpliwości i wytrwałości zarówno ze strony pacjenta, jak i jego bliskich oraz zespołu terapeutycznego. Proces terapeutyczny może być długotrwały, a efekty mogą pojawiać się stopniowo.

Kluczowe jest również monitorowanie postępów leczenia i dostosowywanie strategii terapeutycznej w miarę potrzeb. W niektórych przypadkach, mimo intensywnego leczenia, całkowite ustąpienie objawów może nie być możliwe. Wówczas celem terapii staje się poprawa jakości życia pacjenta i jego funkcjonowania społecznego w kontekście utrzymujących się objawów.

Wpływ zespołu Capgrasa na życie pacjenta i jego bliskich

Zespół Capgrasa może mieć głęboki i wielowymiarowy wpływ na życie osoby dotkniętej tym zaburzeniem, jak również na jej rodzinę i bliskich. Zrozumienie tych konsekwencji jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i opieki.

 1. Wpływ na pacjenta:
  • Izolacja społeczna – Pacjent może unikać kontaktu z osobami, które uważa za „impostorów”, co prowadzi do samotności i wyobcowania.
  • Lęk i niepokój – Ciągłe poczucie, że bliscy zostali zastąpieni, może wywoływać silny lęk i niepewność.
  • Problemy z codziennym funkcjonowaniem – Urojenia mogą utrudniać wykonywanie codziennych czynności i obowiązków.
  • Depresja – Poczucie utraty bliskich osób może prowadzić do objawów depresyjnych.
  • Problemy z tożsamością – Zakwestionowanie autentyczności bliskich może wpływać na poczucie własnej tożsamości i miejsca w świecie.
 2. Wpływ na rodzinę i bliskich:
  • Emocjonalne wyczerpanie – Ciągłe próby przekonania pacjenta o swojej autentyczności mogą być wyczerpujące dla bliskich.
  • Poczucie odrzucenia – Bliscy mogą czuć się odrzuceni i zranieni przez brak rozpoznania ze strony pacjenta.
  • Stres i frustracja – Radzenie sobie z urojeniami pacjenta może być źródłem ciągłego stresu dla rodziny.
  • Zmiana dynamiki rodzinnej – Zaburzenie może prowadzić do zmiany ról i relacji w rodzinie.
  • Obciążenie opieką – Bliscy często muszą przejąć większą odpowiedzialność za codzienne funkcjonowanie pacjenta.
 3. Wpływ na relacje społeczne:
  • Trudności w utrzymaniu przyjaźni – Zachowanie pacjenta może odstraszać znajomych i prowadzić do rozpadu sieci społecznych.
  • Stygmatyzacja – Niezrozumienie natury zaburzenia może prowadzić do stygmatyzacji pacjenta i jego rodziny.
  • Problemy w miejscu pracy – Urojenia mogą wpływać na zdolność pacjenta do utrzymania zatrudnienia lub efektywnej pracy.
 4. Aspekty prawne i etyczne:
  • Kwestie zdolności do podejmowania decyzji – W niektórych przypadkach może być konieczne rozważenie ustanowienia opiekuna prawnego.
  • Dylematy etyczne dotyczące leczenia – Mogą pojawić się pytania o granice autonomii pacjenta w kontekście leczenia wbrew jego woli.
 5. Długoterminowe konsekwencje:
  • Chroniczny charakter zaburzenia może prowadzić do długotrwałych zmian w życiu pacjenta i jego rodziny.
  • Konieczność ciągłego dostosowywania się do zmieniających się objawów i potrzeb pacjenta.

Radzenie sobie z zespołem Capgrasa wymaga holistycznego podejścia, które uwzględnia nie tylko leczenie objawów, ale także wsparcie psychologiczne i społeczne dla pacjenta i jego bliskich. Edukacja, terapia rodzinna i grupy wsparcia mogą odegrać kluczową rolę w pomaganiu wszystkim dotkniętym tym zaburzeniem w adaptacji i radzeniu sobie z jego konsekwencjami.

Badania naukowe i perspektywy na przyszłość

Zespół Capgrasa, mimo swojej rzadkości, stanowi fascynujący obszar badań dla naukowców z dziedzin neurologii, psychiatrii i psychologii poznawczej. Obecne badania i perspektywy na przyszłość otwierają nowe możliwości w zrozumieniu i leczeniu tego intrygującego zaburzenia.

 1. Postępy w neuroobrazowaniu:
  • Zaawansowane techniki obrazowania mózgu, takie jak funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) i pozytonowa tomografia emisyjna (PET), pozwalają na coraz dokładniejsze badanie struktur i funkcji mózgu związanych z zespołem Capgrasa.
  • Badania te mogą pomóc w identyfikacji specyficznych obszarów mózgu odpowiedzialnych za rozpoznawanie twarzy i emocjonalne powiązania z bliskimi osobami.
 2. Badania genetyczne:
  • Naukowcy poszukują potencjalnych markerów genetycznych, które mogą zwiększać podatność na rozwój zespołu Capgrasa.
  • Badania te mogą prowadzić do lepszego zrozumienia dziedziczności i mechanizmów molekularnych leżących u podstaw tego zaburzenia.
 3. Badania nad plastycznością mózgu:
  • Naukowcy badają, jak plastyczność mózgu może być wykorzystana w terapii zespołu Capgrasa.
  • Techniki neuromodulacji, takie jak przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS), są badane pod kątem potencjalnego zastosowania w leczeniu.
 4. Interdyscyplinarne podejście:
  • Coraz więcej badań łączy perspektywy różnych dziedzin, takich jak neurobiologia, psychologia poznawcza i psychiatria, aby uzyskać pełniejszy obraz zespołu Capgrasa.
 5. Badania nad terapiami psychologicznymi:
  • Rozwój i ocena skuteczności nowych form terapii poznawczo-behawioralnej specyficznie ukierunkowanych na zespół Capgrasa.
  • Badania nad rolą psychoedukacji i terapii rodzinnej w poprawie wyników leczenia.
 6. Farmakologia:
  • Poszukiwanie nowych leków, które mogłyby bardziej specyficznie targetować mechanizmy neuronalne związane z zespołem Capgrasa.
  • Badania nad personalizacją farmakoterapii w oparciu o indywidualne profile genetyczne i neurobiologiczne pacjentów.
 7. Długoterminowe badania obserwacyjne:
  • Prowadzenie długoterminowych badań nad naturalnym przebiegiem zespołu Capgrasa może dostarczyć cennych informacji na temat czynników wpływających na remisję i nawroty.

Perspektywy badań nad zespołem Capgrasa są obiecujące i mogą prowadzić do przełomowych odkryć nie tylko w kontekście tego konkretnego zaburzenia, ale również w szerszym rozumieniu procesów poznawczych i emocjonalnych w mózgu. Postęp w tych dziedzinach może przynieść nowe, bardziej skuteczne metody diagnostyki i leczenia, poprawiając jakość życia pacjentów i ich bliskich.

Podsumowanie

Zespół Capgrasa, choć rzadki, stanowi fascynujące i kompleksowe zaburzenie, które rzuca światło na skomplikowane procesy zachodzące w ludzkim mózgu. To unikalne doświadczenie, w którym pacjent jest przekonany, że jego bliscy zostali zastąpieni przez identycznie wyglądających impostorów, otwiera przed nami okno do zrozumienia, jak mózg integruje percepcję wizualną z emocjonalnym rozpoznawaniem.

Od momentu jego odkrycia przez Josepha Capgrasa w latach 20. XX wieku, nasze rozumienie tego zaburzenia znacznie się poszerzyło. Dziś wiemy, że jego przyczyny mogą być złożone, obejmując zarówno czynniki neurologiczne, jak i psychologiczne. Diagnostyka wymaga interdyscyplinarnego podejścia, łączącego wiedzę z zakresu psychiatrii, neurologii i psychologii.

Leczenie zespołu Capgrasa pozostaje wyzwaniem, ale postępy w farmakoterapii, psychoterapii i nowych technologiach, takich jak neuromodulacja, dają nadzieję na coraz skuteczniejsze metody terapeutyczne. Kluczowe jest jednak nie tylko leczenie samych objawów, ale także wspieranie pacjenta i jego bliskich w radzeniu sobie z emocjonalnymi i społecznymi konsekwencjami tego zaburzenia.

Badania nad zespołem Capgrasa nie tylko pomagają lepiej zrozumieć i leczyć to konkretne zaburzenie, ale również przyczyniają się do poszerzenia naszej wiedzy o funkcjonowaniu mózgu, procesach poznawczych i naturze ludzkiej świadomości. Przyszłość badań w tej dziedzinie jest obiecująca i może prowadzić do przełomowych odkryć.

Podsumowując, zespół Capgrasa, mimo swojej rzadkości, ma ogromne znaczenie zarówno dla nauki, jak i dla zrozumienia ludzkiego doświadczenia. Przypomina nam o złożoności ludzkiego umysłu i o tym, jak kruche może być nasze poczucie rzeczywistości. Jednocześnie podkreśla wagę empatii, zrozumienia i wsparcia w obliczu zaburzeń psychicznych, które mogą głęboko wpływać na życie jednostek i ich bliskich.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy zespół Capgrasa jest uleczalny?

Zespół Capgrasa może być trudny do całkowitego wyleczenia, ale odpowiednie leczenie może znacznie złagodzić objawy i poprawić jakość życia pacjenta. Skuteczność terapii zależy od indywidualnych przypadków i przyczyn leżących u podstaw zaburzenia.

Jak często występuje zespół Capgrasa?

Zespół Capgrasa jest stosunkowo rzadkim zaburzeniem. Dokładne statystyki są trudne do ustalenia ze względu na rzadkość występowania i możliwe niedodiagnozowanie, ale szacuje się, że dotyczy on mniej niż 1% populacji ogólnej.

Czy zespół Capgrasa może dotyczyć zwierząt domowych?

Tak, w niektórych przypadkach pacjenci z zespołem Capgrasa mogą doświadczać urojenia, że ich zwierzęta domowe zostały zastąpione przez identycznie wyglądające „kopie”. Jest to jednak rzadsze niż w przypadku ludzi.

Czy osoba z zespołem Capgrasa może prowadzić normalne życie?

Z odpowiednim leczeniem i wsparciem, wiele osób z zespołem Capgrasa może prowadzić stosunkowo normalne życie. Kluczowe jest wczesne rozpoznanie, odpowiednia terapia i wsparcie ze strony bliskich oraz specjalistów.

Czy istnieją grupy wsparcia dla osób z zespołem Capgrasa i ich rodzin?

Ze względu na rzadkość zaburzenia, dedykowane grupy wsparcia dla zespołu Capgrasa mogą być trudne do znalezienia. Jednak istnieją grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychotycznymi lub neurologicznymi, które mogą być pomocne. Warto skonsultować się z lekarzem lub terapeutą w celu uzyskania informacji o dostępnych grupach wsparcia w danej okolicy.

Podobne wpisy